§.1 Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis.

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem https://tagaecodomy.pl

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych również w porządku krajowym.

§2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TAGA Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Diorowska 26, 58-200 Dzierżoniów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001087527, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@tagaecodomy.pl

§3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe pozyskane w ramach funkcjonowania Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy

Dane przetwarzane są w następujących celach:

a) w związku z realizacją postanowień zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 b) RODO),

b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO),

c) w przypadku zapisania się na newsletter, w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO),

d) w celach kontaktowych, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu czy innych środków porozumiewania się na odległość

§4. Pozyskiwanie danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz §17. Polityka plików cookies].

§5. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług i zależy od celu, w jakim następuje przetwarzanie danych. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody Użytkownika Serwisu na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podczas zapisu na Newsletter zbierane mogą być następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisu na Newsletter.

Podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonicznie lub w inny sposób zbierane mogą być następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oraz inne dane, jeśli zostaną przekazane w treści korespondencji.

§6. Okres przechowywania danych osobowych

a) w przypadku umowy wiążącej strony, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

b) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) w przypadku newslettera, przez czas nieokreślony, do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres na mocy i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

d) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania.

§7. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

Zbierane w Serwisie dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych, organom lub podmiotowym publicznym na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§8. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe zbierane w Serwisie nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Serwis korzysta jednak z różnych usług, narzędzi i technologii, które oferowane są przez firmy, które mają swoją siedzibę poza Unią Europejską (np. Facebook, Google). W ramach korzystania z narzędzi dostarczanych przez te podmioty, które mogą gromadzić anonimowe dane na temat Użytkowników, dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, poza EOG. Dostawcy tych usług gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane w RODO.

§9. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

§10. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownika Serwisu w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć. W celu cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać maila na adres e-mail: kontakt@tagaecodomy.pl

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w dowolnym momencie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§11. Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§12. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie pewnych informacji, zaznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi, czy osiągnięcia określonego celu. Jeśli Użytkownik nie chce korzystać z usług czy funkcji dostępnych w Serwisie, nie musi podawać swoich danych osobowych.

§13. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Informujemy, iż w toku korzystania z serwisu, Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu Google Analytics.

§14. Zabezpieczenie danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi

§15. Linki do serwisów zewnętrznych

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://tagaecodomy.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§16. Polityka plików cookies

1. Witryna https://tagaecodomy.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Brand New Story Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

4. Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

– Google Analytics

– pliki cookies narzędzi społecznościowych

§17. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.